Chlorid železitý 1kg roztok 40%. Prodej pouze od 18 let

Neohodnoceno

Chemický přípravek na leptání damaškové oceli pro zvýraznění vzoru.

Položka byla vyprodána…
Dostupnost Dočasně nedostupné
Můžeme doručit do:
22.5.2024
Kód: VNCHPACHLZE001
146 Kč 120,66 Kč bez DPH
Chlorid železitý 1kg roztok 40%. Prodej pouze od 18 let
Neohodnoceno
Doprava zdarma
Doprava zdarma
při nákupu nad 3500 Kč
Doručení po celé EU
Doručení po celé EU
doručujeme po celé evropě
Tisíce výdejních míst
Tisíce výdejních míst
díky rozsáhlým způsobům doručení

Chlorid železitý 1kg (1l) - roztok 40%

Výrobek je klasifikován jako ŽÍRAVÝ.

  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pro další informace čtěte bezpečnostní list

Omezení: Prodej pouze osobám starším 18 let!

Tento produkt nezasíláme do zahraničí!

Nelze zaslat společně s ocelí dlouhou 600 mm a více. Vezměte to prosím na vědomí při objednávce.

Použití

  • Leptání damaškové oceli pro zvýraznění vzoru
  • Leptání mědi, mosazi, bronzu, nerezové oceli
  • Výroba plošných spojů
  • Výroba šperků
  • Kovářství
  • Zdobení kovových uměleckých předmětů 
  • Značení kovových výrobků leptáním

Před použitím odmastěte leptaný materiál acetonem

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděvochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: V případě zdravotních problémů, pochybností nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při poskytování první pomoci dbejte na vlastní bezpečnost.
Postižený nedýchá: okamžitě zaveďte umělé dýchání.
Zástava srdce: je nutné okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž.
Bezvědomí: postiženého je nutné uložit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.

Při styku s kůží: Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv; před nebo během mytí sundejte prsteny, hodinky, náramky, pokud jsou v kontaktu s pokožkou. Postižené oblasti pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud nedošlo k poškození kůže, doporučuje se použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla. Při přetrvávajících potížích se poraďte se svým lékařem.

Při zasažení očí: Okamžitě začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky od vnitřního koutku k vnějšímu mírným proudem pitné vody po dobu alespoň 15 minut. Po prvních 1-2 minutách vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut. Nikdy neneutralizujte! Vyhledejte lékařskou pomoc. Na vyšetření musí být odeslán každý i s drobným zraněním.

Požití: Okamžitě vypláchněte ústa pitnou vodou. Dejte vypít 2-5 dl chladné vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Pacient nesmí být nucen pít, zvláště pokud již má bolesti v ústech nebo v krku. Pokud je oběť v bezvědomí nebo má křeče, nepodávejte nic ústy. Nepodávejte aktivní uhlí. Nedávejte žádné jídlo. Okamžitě zavolejte lékaře a/nebo zajistěte převoz na stanici první pomoci.

Vdechnutí: Okamžitě zastavte expozici. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Změňte oděv oběti, pokud se produkt dostal do kontaktu s oděvem. Chraňte zraněného před nachlazením. V závislosti na situaci se doporučuje vypláchnout ústa nebo nos vodou. Při přetrvávajících potížích se poraďte se svým lékařem.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Kontakt s kůží: Způsobuje zarudnutí kůže, dermatitidu, podráždění
Požití: Způsobuje silné bolesti v ústech, krku, jícnu a žaludku, nevolnost, zvracení, průjem.
Při zasažení očí: Pokud se přípravek dostane do očí, hrozí poškození nebo dokonce oslepnutí. Způsobuje podráždění, pálení, zarudnutí, slzení, změny vidění.
Vdechování: Páry dráždí dýchací systém. Způsobuje dušnost, pálení v nose a krku, silný kašel, slzení.

Pokyny týkající se okamžitého lékařského nebo speciálního ošetření.
Elementární pomoc, dekontaminace, symptonické léčení. Není znám žádný specifický protijed.
Ošetření očí má přednost před potřísněním kůže.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické přípravky
Záruka: 24 měsíců
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: